Continue in 3 seconds
Shidan Gouran

Shidan Gouran

Shidan Gouran, president and COO of Global Blockchain Technologies Corp.